Termes i condicions

Objecte i generalitats

Les presents Condicions Generals d’Ús i Venda (en endavant, les “Condicions d’Ús i Venda “) regulen les condicions de venda i l’ús del lloc web www.comunicafacil.cat (en endavant, el “Lloc Web”) i les condicions de compra de productes i contractació de serveis oferts a través del lloc web.

Comunicafacil.com és una plataforma web de comercialització on-line de productes i serveis relacionats amb el sector de la comunicació que és titularitat d’Estratègies de Comunicació Síntesi (En endavant, “Síntesi”) amb domicili a Marquès Caldes de Montbui, 3-9, 1er H, Girona 17003. CIF B-17500075

La utilització dels nostre lloc web comporta l’acceptació d’aquestes condicions, que són les que cobreixen la seva relació amb Comunicafacil i tots els serveis que contracti amb nosaltres. Llegeixi-les atentament.

Mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions d’Ús i Venda, l’usuari accepta que les seves dades passin a formar part del fitxer “usuaris web” de Síntesi, i el tractament d’aquests fitxers serà conforme a que preveu la Política de Privacitat.

Les persones que vulguin adquirir o contractar productes o serveis han de completar el formulari de registre, acceptant les presents Condicions d’Ús i Venda, seguint els passos que posteriorment se li comuniquen.

Les presents Condicions d’Ús i Venda són les condicions aplicables a l’ús del lloc web i a la contractació de productes o serveis a través del Lloc Web i substitueixen qualsevol altres condicions, excepte previ acord i per escrit entre Síntesi i el client. En conseqüència, el client o usuari que accedeixi al Lloc Web i / o realitzi la contractació de Productes i Serveis a través del Lloc Web accepten sotmetre i queden vinculats per les condicions d’Ús i Venda tal com es trobin redactades en el moment en què s’accedeixi al lloc web.

Comunicafacil opera a través del lloc web, exclusivament, per al territori espanyol comprès en la Península Ibèrica, Balears i Canàries (en endavant, el “Territori”).

Preus dels Productes

Els preus dels Productes que s’ofereixen a través del lloc web inclouen IVA i qualssevol altres impostos aplicables.

Comunicafacil es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment. Els Serveis es facturaran al preu en vigor en el moment del registre de la comanda.

Pagament

El pagament s’efectua exclusivament en euros, de forma íntegra, en el moment de realitzar la comanda. Actualment disposem de dues formes de pagament:

  1. Pagament mitjançant el seu compte de Paypal,
  2. Pagament mitjançant Paypal sense tenir-hi compte a través de: MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, American Express, Discover, Aurora.

Una vegada efectuat el pagament, rebrà un e-mail de confirmació de la seva Comanda amb el número de transacció realitzada.

Dret de desistiment

Comunicafacil ofereix als seus clients la possibilitat de cancel·lar la contractació d’un servei, sense cap motiu, dins dels 15 primers dies després d’haver-lo contractat. Dins aquest termini el client tindrà dret al reemborsament del 100% de la quantitat pagada. Després d’aquest termini de 15 dies, Comunicafacil no acceptarà peticions de reemborsament.

En cas d’exercir el dret de desistiment, cal notificar-lo a Comunicafacil a través del correu comunica@comunicafacil.cat

Comandes falses

Col·laborem amb l’autoritat competent i totes les comandes falses o intents de frau seran denunciades. En aquest cas Comunicafacil proporcionarà tota la informació a les forces policials competents per col·laborar amb la investigació.

Lleis aplicables

Els litigis sobre aquestes condicions es resoldran segons les lleis de l’Estat espanyol.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, comunicafacil.cat informa els seus clients que les dades personals que facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Síntesi.

D’acord amb aquesta llei hem de demanar-li la seva aprovació per tractar i emmagatzemar informació seva a la nostra base de dades. Per mitjà de la compra a Comunicafacil.cat, vostè confirma aquesta aprovació. Tota la informació personal que vostè ens doni o que nosaltres tinguem accés quan vostè faci una comanda, serà tractada per Síntesi com a responsable de la informació personal lliurada.

Seguretat i confidencialitat

Comunicafacil garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les Dades de Caràcter Personal i del seu deure de guardar i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb altres propòsits ni serà cedida a tercers. Els titulars de les dades facilitades a Comunicafacil.cat podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic comunica@comunicafacil.cat o comunicant-ho per escrit a Estratègies de Comunicació Síntesi, SL. Carrer Marquès Caldes de Montbui, 3-9, 1er, H Girona.

Si alguna de les provisions d’aquests termes i condicions són invalidades per un tribunal competent, la invalidesa d’aquesta disposició no afectarà la validesa de qualsevol altra disposició en aquests termes i condicions.

Límit d’edat

Tot Usuari que accedeixi al Lloc Web ha de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per a celebrar contractes. El Client accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés al lloc web i la contractació de serveis la fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Responsabilitat de Comunicafacil

Sense perjudici del que estableix la normativa aplicable, la responsabilitat de Comunicafacil en relació amb els serveis contractats a través del lloc web estarà limitada al preu d’adquisició d’aquests Productes.

Comunicafacil no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

  1. De la utilització que els Socis o Usuaris puguin fer dels materials del lloc web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts del web o de tercers.
  2. Dels eventuals danys i perjudicis causats als Socis o Usuaris com a conseqüència d’un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i / o accés al Lloc Web i, en general, de els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el lloc web o un programa faciliti al Soci o Usuari.
  3. Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els Socis o Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos en el Lloc Web, ja siguin autoritzats o no.
  4. D’errors o retards en l’accés al Lloc Web per part dels clients a l’hora d’introduir les seves dades en el Formulari de Comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Comunicafacil.
  5. De fallades o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que el lloc web estigui constantment operatiu.
  6. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús ineficient i de mala fe per part de l’Usuari o Client.
  7. De la no operativitat o problemes en l’adreça d’email facilitada pel Soci per a l’enviament de la confirmació de la comanda.

Comunicafacil es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de les incidències que puguin sorgir en el Lloc Web.

Comunicacions entre Comunicafacil i el client

Totes les comunicacions entre Comunicafacil i el Client relatives a aquestes condicions d’ús i venda o a la contractació de Serveis a través del Lloc Web, es realitzaran per email a comunica@comunica.cat

L’acceptació d’aquestes Condicions d’Ús i Venda per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar dels nostres serveis on-line. El client declara sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat aquests condicions generals.